Варт?сть та перел?к послуг

Шановн? Автори!

Видавництво “Virtus Interpress” вида? ш?сть наукових журнал?в на тему корпоративного управл?ння.

Для отримання детально? ?нформац?? щодо кожного з журнал?в перейд?ть за посиланнями нижче. Варт?сть публ?кац?? вказана в дужках в ?вро ? в гривнях за "immediate open access" опц?ю.

Corporate Ownership and Control (Корпоративна власн?сть та контроль) (UAH 16697) (EURO 590)

Corporate Board: Role, Duties and Composition (Рада директор?в: роль, обов’язки, склад) (UAH 13867) (EURO 490)

Risk Governance and Control: financial markets and institutions (Управл?ння ризиками та контроль: ф?нансов? ринки та ?нституц??) (UAH 11886) (EURO 420)

Journal of Governance and Regulation ( Журнал з управл?ння та регулювання)
(UAH 10754) (EURO 380)

Corporate Governance and Sustainability Review (Журнал з корпоративного управл?ння та сталого розвитку)
(UAH 9622) (EURO 340)

Corporate Governance and Organizational Behavior Review (Огляд корпоративного управл?ння та орган?зац?йно? повед?нки)
(UAH 8207) (EURO 290)

Corporate Law and Governance Review (Журнал з корпоративного права та управл?ння)
(UAH 7075) (EURO 250)

Corporate and Business Strategy Review
(UAH 7075) (EURO 250)

Видавництво ма? пол?тику знижок для автор?в (waiver policy), детальний опис яко? наведено у в?дпов?дному розд?л? кожного журналу.

Процес подач? та публ?кац?? статт?

До публ?кац?? приймаються ран?ше не опубл?кован? науков? роботи, як? не проходять процедуру рецензування в будь кому ?ншому науковому журнал? в момент подач?. Статт? приймаються виключно англ?йською мовою (як американський так ? британський вар?анти англ?йсько? мови допустим?). Роботи проходять анон?мне рецензування, яке, в середньому, трива? 5-6 тижн?в.

Вар?анти публ?кац??

Delayed open access option: в цьому випадку, стаття буде у в?льному доступ? на сайт? видавництва через р?к п?сля публ?кац??. Авторське право на пер?од ембарго належить видавництву. П?сля зак?нчення цього пер?оду авторськ? права переходять до автора, який матиме змогу завантажити повнотекстовий документ статт? до репозитар??в або соц?альних мереж. За ?ндив?дуальним проханням автора це право може бути надане ран?ше одного року з моменту публ?кац??.

Даний вар?ант публ?кац?? поширю?ться на так? журнали: ?Корпоративна власн?сть та контроль?, ?Журнал з корпоративного управл?ння та сталого розвитку?, ?Огляд корпоративного управл?ння та орган?зац?йно? повед?нки?.

Immediate open access option: в?дпов?дно до ц??? опц??, авторське право збер?га?ться за автором ?, в?дпов?дно одразу п?сля публ?кац??, стаття буде як у в?льному доступ? на сайт? видавництва, так ? доступна для завантаження в репозитар?? чи соц?альн? мереж?.

Даний вар?ант публ?кац?? поширю?ться на вс? журнали видавництва.

Hybrid: в?дпов?дно до останнього вар?анту, стаття, прийнята до публ?кац?? розм?ща?ться на сайт? видавництва безоплатно, в закритиму вар?ант?, розповсюджу?ться серед передплатник?в, при цьому, авторськ? права збер?гаються за видавництвом.

Даний вар?ант публ?кац?? поширю?ться на так? журнали ?Журнал з корпоративного управл?ння та сталого розвитку?, ?Огляд корпоративного управл?ння та орган?зац?йно? повед?нки?.
Роботи приймаються в формат? *.doc, *.docx, *.rtf або *.pdf.

Вимоги до оформлення

Перша стор?нка статт? ма? м?стити наступну ?нформац?ю:

1) Назва ( ма? бути ?мкою та ?нформативною);
2) ?м’я автора/автор?в;
3) М?сце робти автора/автор?в повн?стю;
4) ?м’я, поштова адреса, телефон або факс та електронна адреса автора з яким надал? буде вестися кореспонденц?я;
5) Анотац?я (150-200 сл?в). Анотац?я ма? висв?тлювати актуальн?сть питання, методолог?ю досл?дження, статистичну виб?рку ? висновки;
6) Ключов? слова – п?сля анотац?? надати максимум 6 ключових сл?в, уникаючи загальних терм?н?в або терм?н?в в множин?. Ключов? слова використовуються для подальшо? ?ндексац??;
7) Класиф?кац?йний код (JEL codes) – до 5 код?в;
8) ORCID ID. Ваш ?ндикац?йний номер, як автора. Для отримання додатково? ?нформац?? та ре?страц?? перейд?ть за посиланням.

Обсяг роботи ма? становити 5000-10,000 сл?в (25-40 стор?нок друкованого тексту). Стаття ма? под?лятися на ч?тко окреслен? та пронумерован? частини (напр.: 1. Вступ; 2. Л?тература; 3. Методолог?я; 4. Результати; 5. Висновки).

Таблиц? та ?люстративний матер?ал

Весь ?люстративний матер?ал (рисунки та таблиц?) ма? бути високо? ч?ткост?, чорно-б?лим та посл?довно пронумерований арабськими цифрами. Таблиц? подаються у формат?, який в подальшому можна буде в?дредагувати.

Р?вняння/формули

Вс? р?вняння в межах статт? нумеруються посл?довно, арабськими цифрами.
Цей номер ма? бути використаний при посиланн? на р?вняння по тексту.
Вс? елементи р?вняння мають бути ч?тко прописан?. Особливу увагу варто звернути при написанн? елемент?в, що можуть бути дуже схожими. Напр.: маленька l (ел) та одиниця; нуль та маленька ?о?.
Вс? знаки власного авторства, використан? в математичних формулах мають пояснюватися автором.
Якщо робота здеб?льшого математична, краще винести вс? формули та р?вняння в додатки.
При написанн? формул використовуйте ?нструмент ?Формула? в MS Word.

Список л?тератури

Список л?тератури оформлю?ться в алфав?тному порядку, в АРА стил? (American Psychological Association), шосте видання. Особлива увага ма? прид?лятися роботам останн?х рок?в. Назви статей та журнал?в пишеться повн?стю, вказуються пр?звища та ?н?ц?али вс?х автор?в, що важливо для цитування.
Посилання на л?тературу в текст? ма? виглядати так:
Один автор: (Adams, 2006);
Два автори: (Adams and Brown, 2006);
Б?льше н?ж 4 автори (Adams et al., 2006).

Приклад оформлення л?тератури

Для книг: Автор, A. A. (Р?к публ?кац??). Назва. М?сто, кра?на: Видавництво.
Наприклад: Sayre, Rebecca K., Devercelli, A.E., Neuman, M.J., & Wodon, Q. (2015). Investment in early childhood development: Review of the world bank’s recent experience. Washington DC: World Bank Group. doi: 10.1596/978-1-4648-0403-8

Для журнал?в: Автор, A. A. (Р?к публ?кац??). Назва статт?. Назва журналу. Том (випуск), стор?нки.
Наприклад: Esen, E., & Collison, J. (2005). Employee development survey report. Society For Human Resource Management, 5(1-4), 4-25.

Для електронних ресурс?в: в к?нц? ма? бути вказане посилання на веб стор?нку

Для подач? статт? в обраний Вами журнал пиш?ть на одну з вказаних нижче електронних адрес. Пов?домлення можна надсилати укра?нською мовою.

Corporate Ownership and Control

 • Головний редактор: alex_kostyuk[at]www.west-watch.com
 • В?дпов?дальний редактор: k.huryna[at]www.west-watch.com

Corporate Board: Role, Duties and Composition

 • Головний редактор: dmitriy.govorun[at]www.west-watch.com
 • В?дпов?дальний редактор: k.huryna[at]www.west-watch.com

Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions

 • В?дпов?дальний редактор: olha.lytvynenko[at]www.west-watch.com

Journal of Governance and Regulation

 • Головний редактор: mozghovyi[at]www.west-watch.com
 • В?дпов?дальний редактор: k.huryna[at]www.west-watch.com

Corporate Governance and Sustainability Review

 • Головний редактор: alex_kostyuk[at]www.west-watch.com
 • В?дпов?дальний редактор: olha.lytvynenko[at]www.west-watch.com

Corporate Governance and Organizational Behavior Review

 • В?дпов?дальний редактор: sofiya.kotliarevska[at]www.west-watch.com

Corporate Law and Governance Review

 • В?дпов?дальний редактор: d.chorna[at]www.west-watch.com

Corporate and Business Strategy Review

 • В?дпов?дальний редактор: k.huryna[at]www.west-watch.com

Оформлення п?дписки:

Чотири з вищеназваних журнал?в видаються повн?стю в формат? immediate open access (Corporate Ownership and Control, Corporate Board: Role, Duties and Composition, Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions та Journal of Governance and Regulation). Вс? статт? одразу доступн? на сайт? видавництва, тобто п?дписка на них в електронному вигляд? не оформлю?ться.
Для ?нших журнал?в можна оформити п?дписку. Для того щоб отримати додаткову ?нформац?ю та оформити заявку на один з двох журнал?в перейд?ть за посиланням:

- Corporate Governance and Sustainability Review
- Corporate Governance and Organizational Behavior Review
- Corporate Law and Governance Review
- Corporate and Business Strategy Review

Книги

Видавництво пропону? для продажу наступн? книги:

- "Corporate Governance: New Challenges and Opportunities" (UAH 3155) (Euro 98)
- "Corporate Governance in Emerging Economies: Theory and Practice" (UAH 3090) (Euro 96)
- "Corporate Governance in Arab Countries: Specifics & Outlooks" (UAH 3090) (Euro 96)
- "Evolution of Corporate Governance in Banks" (UAH 1415) (Euro 44)
- "Euroasian Perspectives of the Banking Systems Development" (UAH 1225) (Euro 38)
- "Corporate Governance: An International Outlook" (UAH 1415) (Euro 44)
- "Anti-Crisis Paradigms of Corporate Governance in Banks: A New Institutional Outlook" (UAH 1675) (Euro 52)
- "Corporate Governance" (UAH 2155) (Euro 67)
- "Corporate Board Practices" (1355) (Euro 42)
- "Intellectual Capital Reporting Practices in the Non-Profit Sector" (UAH 1480) (Euro 46)
- "Competitive Intelligence as an Economic Phenomenon" (UAH 1480) (Euro 46)
- "Corporate Governance and Venture Capital in Public Utility Services Companies" (UAH 1450) (Euro 45)
- "Rural Entrepreneurship Promotional Strategy in South Africa: Concepts, Practice and Theories" (UAH 1450) (Euro 45)
- "Governance in the Public Health Sector: A Changing Environment"(UAH 1450) (Euro 45)
- "Business Angels: Signals for High-Tech Companies" (UAH 1550) (Euro 48)

"成av人欧美大片--成人大片- 看黄a大片"